Oznamovacie zariadenia

 • Diaľkové kabelizácie (metalické, optické)
 • Miestne telefónne, dátové kabelizácie (metalické, optické)
 • Preložky kabelizácií miestnych aj diaľkových
 • Telefónne ústredne (pobočkové a podnikové)
 • Konferenčné a dispečerské telefónne zariadenia
 • Počítačové siete (štruktúrované kabeláž, LAN)
 • Dátové siete (WAN) a otvorené systémy
 • Prenosové systémy (SDH, PDH, IP)
 • Rozhlasové zariadenia
 • Elektrická požiarna a zabezpečovacia signalizácia
 • Samozhášacie zariadenia
 • Elektrická signalizácia úniku plynov
 • Elektrická polarizovaná drenáž
 • Televízne káblové rozvody, spoločné televízne antény
 • Priemyslová televízia
 • Rádiové siete
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty